Jabuk
Mail siol certifikate expired
Jablanator

Jablanator

Pridružen/a: 29.07.2011
Prispevkov: 132
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #1   Objavljeno 27.01.2021 16:50:25
Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Bi vprašal če ima še kdo podobne težave ki so razvidne iz slike,siol.net certificate expired. Danes naenkrat se pojavilo to sporočilo in je možno samo Details ali pa Cancel in sploh ne moreš nič druga počet več na telefonu,dokler ne stisneš Cancel. Meni je jasno da je zadeva potekla na siolu kot javi sistem ampak ko sem klical na podporo siol so svetovali izbris mail računa in uporabo drugega klijenta Mad
Stevie Jabuk

Stevie Jabuk

Pridružen/a: 11.07.2009
Prispevkov: 468
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #2   Objavljeno 27.01.2021 20:50:23
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Uporabljam siol kot primarni mail na macu in iphonu in deluje bp. Enako ženi. Sklepam, da je težava prj tebi, torej kot so svetovali pobriši račun in ga nanovo dodaj...
Jablanator

Jablanator

Pridružen/a: 29.07.2011
Prispevkov: 132
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #3   Objavljeno 27.01.2021 21:00:36
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Pobrisal račun že 2x in ga na novo skreiral. Potegnil iz shrambe še en iphone in tudi tega posodobil na zadnjo verzijo 14.4,prav tako ipada in mi isto javlja:
The identity of "pop.siol.net" cannot be verified.

Probal še na win in mac računalniku in tudi na android telefonu in vse normalno dela. Primarni tel mi je seveda iphone in ko ga odpreš se pojavi to opozorilo in ne pusti nič druga delat dokler ne tapneš cancel ali details pri katerih pa ne moreš nič nardit.
https://postimg.cc/gallery/7qw9XSx
Stevie Jabuk

Stevie Jabuk

Pridružen/a: 11.07.2009
Prispevkov: 468
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #4   Objavljeno 28.01.2021 10:08:17
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Se pravi si že vse poupdejtu na 14.4. ios? Ker jaz sem še na 14.3., lahko da je tukaj catch... Torej ne bom updejtu še Very Happy
iPhone Developer

iPhone Developer

Pridružen/a: 19.09.2008
Prispevkov: 9950
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #5   Objavljeno 28.01.2021 10:13:37
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Saj vidte na sliki, da je certifikat potekel včeraj... to ni problem iOS nadgradnje, temveč pretečenega certifikata na siol pop strežniku.

PS: Sem pravkar preveril in sedaj vračajo že nov certifikat...

Koda:
openssl s_client -connect pop.siol.net:465
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert Global Root CA
verify return:1
depth=1 C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
verify return:1
depth=0 C = SI, L = Ljubljana, O = Telekom Slovenije d.d., CN = *.siol.net
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/C=SI/L=Ljubljana/O=Telekom Slovenije d.d./CN=*.siol.net
   i:/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
 1 s:/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
   i:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
 2 s:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
   i:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGNjCCBR6gAwIBAgIQCx3sFwrEcQgGPVNZJBpGATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMSkwJwYDVQQDEyBE
aWdpQ2VydCBUTFMgUlNBIFNIQTI1NiAyMDIwIENBMTAeFw0yMTAxMTMwMDAwMDBa
Fw0yMjAyMTMyMzU5NTlaMFcxCzAJBgNVBAYTAlNJMRIwEAYDVQQHEwlManVibGph
bmExHzAdBgNVBAoTFlRlbGVrb20gU2xvdmVuaWplIGQuZC4xEzARBgNVBAMMCiou
c2lvbC5uZXQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC5lxA/rnI7
oeqkmyIAw4dJTtEe9sEa52ZRgFRuwnqOjZyHtff5tI3T/AfQcrzzQthI5dQHCZ2l
743cjvA7vctR3zKBNpYg6ip3cXeH1l9ozFutUfiIjZHOiFJ02LyXPijWgAjK198A
5D6S6dL1PiDRWOoxahSssaXAplFepowoq2ALaBlFwYjpMyWt1pO3kcC4QFSpdiEn
YzclWq7+og5OULIr1QffUbS6MWHmCTgaY6fBQuZQ4LWho7UsCjBhKyoZ8apS/QZf
mAyw6ajbg/MGKzLh0xjzOAaBsP1eQzOAI69KC95eO8dgs/aLb/N3BJOg97DOL6We
PUrIJecc2JnPAgMBAAGjggMEMIIDADAfBgNVHSMEGDAWgBS3a6LqqKqEjHnqtNoP
mLLFlXa59DAdBgNVHQ4EFgQUw2MuUuuguOGUmr32wZRJmvgJ6XYwHwYDVR0RBBgw
FoIKKi5zaW9sLm5ldIIIc2lvbC5uZXQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQW
MBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjCBiwYDVR0fBIGDMIGAMD6gPKA6hjhodHRw
Oi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRUTFNSU0FTSEEyNTYyMDIwQ0Ex
LmNybDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybDQuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VExT
UlNBU0hBMjU2MjAyMENBMS5jcmwwSwYDVR0gBEQwQjA2BglghkgBhv1sAQEwKTAn
BggrBgEFBQcCARYbaHR0cDovL3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BTMAgGBmeBDAEC
AjB9BggrBgEFBQcBAQRxMG8wJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2lj
ZXJ0LmNvbTBHBggrBgEFBQcwAoY7aHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29t
L0RpZ2lDZXJ0VExTUlNBU0hBMjU2MjAyMENBMS5jcnQwDAYDVR0TAQH/BAIwADCC
AQQGCisGAQQB1nkCBAIEgfUEgfIA8AB2ACl5vvCeOTkh8FZzn2Old+W+V32cYAr4
+U1dJlwlXceEAAABdvr77lAAAAQDAEcwRQIgWb0ekBSfw53FpJ1LbyR3RBpWsdgv
CUSlSR67HkeU4loCIQCEG6gDs18JuaRjIq6qgHf5JrqUUMsLk1P1CjNVOhKXBQB2
ACJFRQdZVSRWlj+hL/H3bYbgIyZjrcBLf13Gg1xu4g8CAAABdvr77qQAAAQDAEcw
RQIhAKxQZO795Kna8NExbwa2MnwpSkrw7Nzz9NsMOmRzLKBZAiBaUe7Y1alPpcAR
8NZCCIZSg/uSmPO6ZKRFJb7s5IaA3TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJJZyxQd8
jq8fPpY0u4DOX8l27/stvFEm3GOwbiDdy+Pptge6X5qpgOgeA0n8hlDUovkZOqv4
tYOvee9lt/O4+1H0l2NPaionNbcagEhB0W64ZMqWFPtjSdpX/ZM8nsR9IQsIcTMm
Q2CI1ewKn8VFmd6AHI/wXPbG/vQyqmtjX6QfWBOi58rbOAQFvbg6DSZk3J6DCu0I
9tm2hAZaJaal965i9S2CSm+mdczaHYL6PWt6x3NLnAPYGse5LUaWJ4ilP0g3+Al0
SyDxHIZ+fVVB2GwnQ23KsvywlaAZg6JYc2uVBs3AG9Z2thKbgVA/rmRCCyJGKVXq
/Gl/JnGHZfdxqA==
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=SI/L=Ljubljana/O=Telekom Slovenije d.d./CN=*.siol.net
issuer=/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
---
No client certificate CA names sent
Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
---
SSL handshake has read 4314 bytes and written 322 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
    Session-ID: 28679B30DC8A6EF4D1EE73780793D63D1E78E4487616280CCE7140E954A3A6CD
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: DEB32D79B20780D6130E9F1F2EE67237D7FB17630702196D9C619DD8F30AE306C58BC99820AE6B3D774E5FD76504EA63
    Start Time: 1611825374
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
---
220 mail.siol.net ESMTP server ready


Koda:
*.siol.net
Issued by: DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
Expires: Monday, 14 February 2022 at 00:59:59 Central European Standard Time

iPhone Developer

iPhone Developer

Pridružen/a: 19.09.2008
Prispevkov: 9950
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #6   Objavljeno 28.01.2021 10:23:49
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Upam, da uporabljaš port 465...
Jabuk Jedi Master

Jabuk Jedi Master

Pridružen/a: 18.10.2007
Prispevkov: 26319
Kraj: Medvode
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #7   Objavljeno 28.01.2021 12:36:13
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
guardy je napisal/a:
Se pravi si že vse poupdejtu na 14.4. ios? Ker jaz sem še na 14.3., lahko da je tukaj catch... Torej ne bom updejtu še Very Happy


Ti mogoce nimas nastavljen pop.siol.net ampak imap.siol.net?

Se en kolega mi je danes sporocil, ce kaj vem glede tega problema...

_________________
Lp
Thomas
________________________________________________


Stevie Jabuk

Stevie Jabuk

Pridružen/a: 09.07.2010
Prispevkov: 393
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #8   Objavljeno 28.01.2021 12:40:18
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Tudi sam imam enak problem Smile

milans
Jabuk Jedi Master

Jabuk Jedi Master

Pridružen/a: 18.10.2007
Prispevkov: 26319
Kraj: Medvode
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #9   Objavljeno 28.01.2021 12:42:49
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Najprej preveri, ce imas mogoce ta certifikat v Settings >> General >> Profiles ...

_________________
Lp
Thomas
________________________________________________


Stevie Jabuk

Stevie Jabuk

Pridružen/a: 09.07.2010
Prispevkov: 393
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #10   Objavljeno 28.01.2021 13:57:01
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Dej pa kar dela, izgleda da so porihtali.
Stevie Wozniak

Stevie Wozniak

Pridružen/a: 09.12.2007
Prispevkov: 1032
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #11   Objavljeno 28.01.2021 14:03:46
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
a kdo dejansko siol mail še uporablja?
Jablanator

Jablanator

Pridružen/a: 29.07.2011
Prispevkov: 132
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #12   Objavljeno 28.01.2021 20:26:47
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Zdaj pa dela vse. Me kontaktirali iz telekoma in javli da je bila napaka

trenutno so težave v našem omrežju. Poštni administratorji napako že raziskujejo

danes pa že tudi meni dela
Stevie Jabuk

Stevie Jabuk

Pridružen/a: 11.07.2009
Prispevkov: 468
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #13   Objavljeno 28.01.2021 21:25:06
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
borut je napisal/a:
a kdo dejansko siol mail še uporablja?
m

Jaz. Kot primarnega. Že od 2001.

zakaj ga nebi?
Stevie Wozniak

Stevie Wozniak

Pridružen/a: 09.12.2007
Prispevkov: 1032
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #14   Objavljeno 29.01.2021 12:37:41
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
guardy je napisal/a:
m

Jaz. Kot primarnega. Že od 2001.

zakaj ga nebi?


možna uporaba samo pop3/imap, slaba filtracija neželene šare....nadaljujem?
Stevie Jabuk

Stevie Jabuk

Pridružen/a: 11.07.2009
Prispevkov: 468
Ni navedeno

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #15   Objavljeno 29.01.2021 17:06:05
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
borut je napisal/a:
možna uporaba samo pop3/imap, slaba filtracija neželene šare....nadaljujem?


in? Kaj je narobe z imap? Meni odgovarja. Spam pa je itaq odvisno kam vse se prijavljaš...
Stevie Wozniak

Stevie Wozniak

Pridružen/a: 15.01.2014
Prispevkov: 1174
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #16   Objavljeno 06.03.2021 07:40:56
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Bom si kar sposodil to temo za mojo težavo in sicer:

Poštni odjemalec iOS mail mi ne prikaže oz. ne prinese nobene priloge.

Mi lahko kdo pomaga kje je težava, razen da zamenjal za drug odjemalec.

Vso besedilo maila mi lepo prikaže, priloge pa ne.

Hvala.

_________________
💻Apple MacBook AIR 13" M1 2020 "
📱Apple iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue
⌚Apple Watch Nike+ Series 6 GPS 44mm Gray
Stevie Jobs

Stevie Jobs

Pridružen/a: 05.02.2008
Prispevkov: 3580
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #17   Objavljeno 06.03.2021 09:59:56
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
borut je napisal/a:
možna uporaba samo pop3/imap, slaba filtracija neželene šare....nadaljujem?


Siol že nekaj časa uporablja Zimbro, kar ni slaba rešitev. Spam filtracija ni slaba.

Seveda sam ne uporabljam siola za primarni mail.
Jablanator

Jablanator

Pridružen/a: 29.07.2011
Prispevkov: 132
Moški

Poglej uporabnikov profil
Prispevek: #18   Objavljeno 10.03.2021 16:07:51
Re: Mail siol certifikate expired
Odgovori s citatom Dodaj uporabnika na seznam ignoriranih
Ja pa seveda pozabil povedat da izgubil vse maile saj sedaj ko odprem mail na telefonu nimam noter pod siol nobenega maila več tako da moram it na macbooka če hočem videt mejle za nazaj Devil Sick
[quote="index"]Zdaj pa dela vse. Me kontaktirali iz telekoma in javli da je bila napaka

trenutno so težave v našem omrežju. Poštni administratorji napako že raziskujejo

danes pa že tudi meni dela[/quote]
Ne moreš dodajati novih tem
Ne moreš odgovarjati na teme
Ne moreš urejati svojih prispevkov
Ne moreš brisati svojih prispevkov
Ne moreš glasovati v anketi
Pokaži sporočila:
Pojdi na:
Jabuk.si Vsa vsebina spletne strani je last Jabuk.si in njegovih članov. © 2004 - 2020 Jabuk.si Kontakt Kontakt   Domov Domov   Na vrh strani Na vrh strani